Godzilla vs MechaGodzilla 1993
Kaiyodo Super Deformed Godzilla with Baby Godzilla (Godzilla vs MechaGodzilla 1993)